Một lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới ở Đảng bộ

Khối các cơ quan Trung ương. (Ảnh: Minh Khuê/dangcongsan.vn)

Hướng dẫn được ban hành nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tính kiên định cho cấp ủy đảng các cấp, cán bộ, đảng viên trong học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, tạo nền tảng quan trọng để đất nước ổn định và tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cấp ủy đảng tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII trong cán bộ, đảng viên; bám sát nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chỉ thị của Ban Bí thư, căn cứ đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị để xây dựng kế hoạch thực hiện, coi trọng việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào định hướng phát triển và hoạt động thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị một cách thiết thực và hiệu quả. Đồng thời, cần bám sát thực tiễn, định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực lý luận chính trị.

Theo Hướng dẫn, trong tháng 6/2018 Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, chủ trì hội nghị cán bộ chủ chốt để nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị bằng nhiều hình thức.

Trong tháng 7/2018, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị, trong đó xác định cụ thể những nội dung, giải pháp triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW tại địa phương, đơn vị theo các nhóm giải pháp mà Chỉ thị nêu ra. Chú ý cụ thể hóa phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị, xác định tiến độ, phân công trách nhiệm thực hiện trên các lĩnh vực: tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào định hướng phát triển; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác tuyên truyền; công tác kiểm tra, giám sát; công tác sơ kết, tổng kết… Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, căn cứ điều kiện, nhiệm vụ chính trị và đặc thù của mình xây dựng kế hoạch riêng và triển khai trong toàn lực lượng.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nêu rõ nội dung kế hoạch của cấp ủy gồm công tác nghiên cứu lý luận; học tập lý luận chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên quyền; công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác kiểm tra. Trong đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo chỉ đạo tổ chức và triển khai các chương trình, đề tài, đề án tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phục vụ việc xây dựng nghị quyết, chỉ thị, kết luận của địa phương, đơn vị và các chủ trương, đường lối của Trung ương.

Ngoài ra, cần có giải pháp để cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên trẻ đều phải thường xuyên học tập lý luận chính trị. Cán bộ, đảng viên chủ động xây dựng kế hoạch tự học tập lý luận chính trị để nâng cao trình độ lý luận và năng lực công tác trong thực tiễn. Cấp ủy đảng và lãnh đạo chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, cấp ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền, ban tuyên giáo các cấp tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương tới địa phương mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền lý luận chính trị. Tận dụng hiệu quả của công nghệ thông tin, Intemet và mạng xã hội.

Nội dung tập trung vào ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề Đảng ta vận dụng sáng tạo và phát triển trong lịch sử và trong công cuộc đổi mới hiện nay; kết quả đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ…